Avís legal

La presentació dels serveis d’informació per part de FOTOLETRA, té caràcter gratuït per als usuaris. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari de totes les persones que accedeixen al mateix, i implica l’acceptació plena i sense reserva de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per FOTOLETRA al moment mateix que l’usuari accedeixi al Portal. Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per part de FOTOLETRA en qualsevol de les seccions del lloc web, que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queden reservats tots els drets. Prohibida la reproducció total o parcial d’aquest website sense consentiment exprés del seu propietari.

Aquest lloc web és propietat de Fotoletra, S. A., empresa propietària de la marca Fotoletra, situada en Passeig de Sant Joan 198, 08037 Barcelona (Espanya). Es tracta d’un portal d’internet dedicat a la prestació de serveis informatius sobre les activitats i productes de l’empresa als usuaris web de tot el món i, en particular els clients de serveis Fotoletra.

Aquest Lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, articles, publicacions, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, codi en llenguatge [PHP, PERL, HTML, JAVA, JAVASCRIPT o Activi X], programari, noms comercials, marques o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Fotoletra i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc web.

Els Usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a la disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el Lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.

L’Usuari del Lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Per la present us informem que el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que va entrar en vigor el 27 de maig de 2016, és d’obligada aplicació des del dia 25 de maig de 2018, i que modifica alguns aspectes del règim actual en matèria de protecció de dades de caràcter personal i afegeix noves obligacions a les organitzacions sobre aquest tema.

En aquest sentit, estem treballant activament amb la finalitat d’implantar o, si s’escau, reforçar els procediments, els controls i les mesures de seguretat que resultin necessaris per aconseguir una òptima adequació de les obligacions que estableix el RGPD en relació amb les vostres dades de caràcter personal.

A continuació us informem dels detalls, i us recordem com estem tractant les vostres dades personals a FOTOLETRA S.A.

  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Us informem que les dades de caràcter personal que ens heu facilitat en virtut de la relació comercial que manteniu amb nosaltres, així com les que ens pugueu facilitar d’ara endavant en relació amb la mateixa, són tractades per FOTOLETRA S.A., amb domicili social al Passeig de Sant Joan, núm. 198, baixos, 08037 Barcelona, amb CIF A08671893, telèfon 934525290 i correu electrònic fotoletra@fotoletra.es

  1. Per a què utilitzem les vostres dades personals?

Us informem que FOTOLETRA, S.A. tracta les vostres dades de caràcter personal amb la finalitat següent:

  1. Gestionar de manera adequada la relació comercial de FOTOLETRA, S.A. amb vostè, així com remetre-us informació comercial dels nostres productes i/o serveis. La base jurídica d’aquests tractaments de dades és el compliment i desenvolupament de la relació comercial.
  2. Si ens sol·liciteu informació a través del lloc web, tractem les dades facilitades per l’usuari amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d’informació.
  3. Durant quant de temps conservarà FOTOLETRA les vostres dades?

Pel que fa als terminis de conservació, us indiquem que conservem les vostres dades personals fins que ens sol·liciteu la baixa, i en tot cas, les mantindrem com a mínim durant els anys que calgui per tal de complir amb les obligacions legals.

Un cop transcorreguts els esmentats terminis de conservació, procedirem a la supressió de les vostres dades.

  1. A qui comunicarem les dades?

Les vostres dades podran ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament i control de la relació comercial (per exemple: a entitats bancàries o a companyies de transport), quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l’administració tributària), així com en cas de ser requerides per jutges, tribunals i/o forces de seguretat de l’Estat.

  1. Quins són els vostres drets en facilitar-nos les dades?

Us informem que, com a client de FOTOLETRA, S.A., podreu fer exercici dels drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a retirar el vostre consentiment, a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, i el dret a la portabilitat d’aquestes dades, segons el que correspongui.

Per exercir aquests drets haureu d’enviar una sol·licitud per correu postal adreçada a FOTOLETRA, S.A., al Passeig de Sant Joan, núm. 198, baixos, 08037 Barcelona, amb CIF A08671893, o a la següent adreça de correu electrònic: fotoletra@fotoletra.es. En tots dos casos, haureu d’indicar en la vostra sol·licitud el nom complet i el dret que exerciteu, acompanyant-la d’una còpia del vostre DNI o document equivalent que acrediti la vostra identitat.

Si considereu que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les vostres dades personals, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1. Avís en Informació Legals i la seva acceptació

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web www.fotoletra.es (d’ara endavant, el “Lloc web”) que Fotoletra S. a. posa a la disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts (d’ara endavant, els “Usuaris”).

Fotoletra podrà alterar a qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

L’Usuari ha de tenir en compte que els materials i enllaços continguts en aquest Lloc web poguessin no reflectir la informació més recent dels serveis de Fotoletra o de tercers prestats a través del Lloc web.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Fotoletra al moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, Fotoletra posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquell pot sofrir modificacions.

2. Condicions d’accés i utilització del Lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i delos serveis accessibles des d’aquest Lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

L’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de Fotoletra, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Fotoletra, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Fotoletra pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis al Previ emplenament del corresponent registre d’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, ho regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. D’igual forma, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Fotoletra permanentment actualitzada de forma de respongui, a cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot caso l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Fotoletra o a tercers per la informació que faciliti.

L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi a Fotoletra S. a.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

Fotoletra no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors i omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus contingut i informacions.

Així mateix, Fotoletra no garanteix la disponibilitat continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

Fotoletra declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’un altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc web. Per això, Fotoletra no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari a tercers.

Fotoletra S. a. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web.

Fotoletra S. a. queda exonerada de responsabilitat pels continguts, defectuós funcionament o pels danys que puguin derivar-se d’aquelles pàgines o “websites” enllaçat a través de “links” des de la seva pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitza de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina Web que permeti un vincle amb la de Fotoletra. Si té algun dubte o consulta, o si se li planteja qualsevol problema tècnic durant la navegació per aquesta web, per favor posi’s en contacte amb Fotoletra.

4. Enllaços i eines de cerca

Fotoletra pot posar enllaços o links i eines de cerca disposició dels Usuaris amb la finalitat de facilitar la cerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest Lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals Fotoletra no exerceix cap tipus de control.

Fotoletra no assumeix cap deure vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir mitjançant els hiperenlaces existents en aquell. Assumeix exclusivament el deure suprimir el Lloc web al més aviat possible, les informacions continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l’Usuari.

5. Salvaguarda

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions d’Ús anés declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part per qualsevol tribunal, les restants estipulacions conservaran la seva validesa.

6. Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Avís Legal ©2020 Tots els drets reservats